Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2627
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc tại Navibank, khu vực Tây Nam Bộ
Tác giả: Nam, Đào Hoàng
Tựu, Hồ Huy
Từ khoá: Hài lòng công việc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 5 (1), 2015, trang 1-7
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 5 (1);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 5 (1), 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2627
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 1-Dao Hoang Nam & Ho Huy Tuu_0.pdf455,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.