Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2632
Nhan đề: Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử trong đào tạo tín chỉ
Tác giả: Toàn, Nguyễn Đức
Từ khoá: Nghiệp vụ
Sư phạm
Lịch sử
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 5 (0), 2015, trang 37 - 42
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 5 (0);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An. Quyển 5 (0) năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2632
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 6-Nguyen Duc Toan_0.pdf375,39 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.