Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2634
Nhan đề: Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả: Sơn, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Đào tạo
Chuẩn đầu ra
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 5 (0), 2015, trang 50 - 54
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 5 (0);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An. Quyển 5 (0) năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2634
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 8-Nguyen Thanh Son_0.pdf374,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.