Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2637
Nhan đề: Chơi giữa mùa trăng - Thế giới của cõi mộng và sự huyền diệu
Tác giả: Chính, Nguyễn Thị
Từ khoá: Mùa trăng
Cõi mộng
Huyền diệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 5 (0), 2015, trang 65 - 72
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 5 (0);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An. Quyển 5 (0) năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2637
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 10-Nguyen Thi Chinh_0.pdf391,11 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.