Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2642
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Tác giả: Tuân, Phạm Văn
Từ khoá: Tích cực
Sinh viên
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 5 (0), 2015, trang 106 - 112
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 5 (0);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An. Quyển 5 (0) năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2642
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 15-Pham Van Tuan_0.pdf370,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.