Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2644
Nhan đề: Quản trị mối quan hệ khách hàng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Sài Gòn
Tác giả: Thực, Vũ Văn
Từ khoá: Ngân hàng
Quản trị
Kinh tế
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 6(2);
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 6(2), năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2644
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 1-Vu Van Thuc_0.pdf313,89 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.