Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2645
Nhan đề: Tìm hiểu dân cư và truyền thống văn hóa của dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ở An Giang
Tác giả: Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Văn hóa truyền thống
Người Khmer
Người chăm
Người hoa
An giang
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 6(2)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 6(2), năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2645
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 2 - Nguyen Thi Ngoc Tho_2_0.pdf419,15 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.