Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2647
Nhan đề: Độ nhảy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán
Tác giả: Minh, Lê Thị Hồng
Hà, Huỳnh Thị Cẩm
Hồng, Đinh Thị Thu
Từ khoá: Chứng khoán
Tỷ giá
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 6(2);
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 6(2), năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2647
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 4 - Le Thi Hong Minh-Huynh Thi Cam Ha-Dinh Thi Thu Ha_0.pdf286,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.