Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2683
Nhan đề: Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị - xã hội Myanmar từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX
Tác giả: Ngọc, Lê Trương Ánh
Từ khoá: Phật giáo
Myanmar
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Tóm tắt: Bao gồm 3 chương. Chương 1: Phật giáo - tinh thần dân tộc của Myanmar. Chương 2: Phật giáo trong xã hội Myanmar giai đoạn 1824 - 1948. Chương 3: Vai trò của Phật giáo trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX - Nửa đầu thế kỷ XX
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2683
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Truong Anh Ngoc.pdf28,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.