Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2693
Nhan đề: Phương pháp phân tích các thông số môi trường
Tác giả: Thành, Nguyễn Trung
Từ khoá: Hóa học phân tích
Môi trường
Phân pháp phân tích
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản trong hóa học phân tích và phân tích môi trường; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp phân tích thể tích; Các phương pháp phân tích quang học
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2693
Appears in Collections:Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,86 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.