Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2694
Nhan đề: Cơ học lý thuyết
Tác giả: Mện, Nguyễn Văn
Từ khoá: Cơ học lý thuyết
Vật lý
Cơ học
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày: Động học vật rắn; Động lực học vật rắn; Các khái niệm cơ bản của Cơ học giải tích; Nguyên lý Dalembert - Lagrange. Các phương trình Lagrange; Các nguyên lý và các định luật bảo toàn; Hệ các phương trình chính tắt Hamilton
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2694
Appears in Collections:GT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Men(2014)- Co hoc ly thuyet-NXBDHAG.pdf31,62 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.