Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2701
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của Benzyladenine (Ba), Kinetin, Gibberelic acid (GA3), Napthalene Acetic Acid (NAA) đến sự tái sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím nhật (Ipmoea batatas Lam.) bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng
Tác giả: Duy, Mai Vũ
Dũng, Nguyễn Chí
Trân, Võ Thị Huyền
Từ khoá: Đỉnh sinh trưởng
Khoai lang
Tái sinh chồi
Nhân chồi
In vitro
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2701
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Vu Duy - Nguyen Chi Dung - Vo Thi Huyen Tran.pdf664,87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.