Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2702
Nhan đề: Chế biến Pu rê cà chua theo phương pháp tách nước thẩm thấu bằng dung dịch đường saccharose
Tác giả: Duy, Trịnh Thanh
Từ khoá: Pu rê
Cà chua
Thẩm thấu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra các thông số chế biến và nhiệt độ bảo quản thích hợp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2702
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thanh Duy.pdf575,8 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.