Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2703
Nhan đề: Xác định thành phần hóa học tinh dầu vỏ quả chanh ở Đồng Tháp
Tác giả: Xuân, Lê Thị Thanh
Thảo, Nguyễn Minh
Từ khoá: Quả chanh
Tinh dầu
Phương pháp chiết
Thành phần hóa học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2703
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thanh Xuan - Nguyen Minh Thao.pdf587,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.