Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2709
Nhan đề: Nuôi cấy mô lá đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Harms) tạo rễ tơ và nhận biết hoạt chất Saponin tích lũy
Tác giả: Hậu, Nguyễn Trung
Minh, Trần Văn
Từ khoá: Rễ tơ
Nuôi cấy lá
Saponin
Lá đinh lăng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2709
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Hau - Tran Van Minh.pdf747,62 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.