Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2711
Nhan đề: Giảm thiểu lượng Cadimi trong cây lúa, bắp và đậu xanh trồng trên đất An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Cây lúa
Cây bắp
Đậu xanh
Cadimi
Khô ngập luân phiên
Ngập liên tục
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2711
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf585,58 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.