Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2786
Nhan đề: Nghiên cứu khử màu thuốc nhuộm hoạt tính reactive blue -2 trên xúc tác quang hóa TiO2 dạng huyền phù với ánh sáng nhìn thấy
Tác giả: Dung, Nguyễn Thị
Tân, Phạm Phát
Từ khoá: Thuốc nhuộm hoạt tính
TiO2
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia
Mô tả: Tạp chí Hóa học. Tập 41. Số 2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2786
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 41.So 2. 2003.pdf12,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.