Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2787
Nhan đề: Phân hủy phenol trên màng TiO2 với ánh sáng tử ngoại
Tác giả: Dung, Nguyễn Thị
Tân, Phạm Phát
Khoa, Nguyễn Văn
Đức, Trần Thị
Nam, Lê Thị Hoài
Dũng, Bùi Tiến
Từ khoá: Phenol
TiO2
Ánh sáng tử ngoại
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí hóa học. Tập 42. Số 4. 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2787
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 42.So 4.2004.pdf8,9 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.