Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2788
Nhan đề: So sánh khả năng phân hủy Natri 2,4-đichlophenoxiaxetat trên xúc tác quang TiO2 với ánh sáng tử ngoại
Tác giả: Dung, Nguyễn Thị
Tân, Phạm Phát
Duy, Nguyễn Trường
Từ khoá: TiO2
Ánh sáng tử ngoại
Hóa học
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí hóa học. Tập 44. Số 5. 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2788
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 44.So 5.2006.pdf10,9 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.