Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2789
Nhan đề: Nghiên cứu điều chế và đặc tính chất xúc tác TiO2 được cấy thêm nguyên tố Nitơ nhằm nâng cao hoạt tính quang hóa ở vùng ánh sáng khả kiến
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: TiO2
Quá trình quang hóa
Ánh sáng khả kiến
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí khoa học. Tập 45. Số 2. 2007
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2789
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 45.So 2.2007.pdf11,71 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.