Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2790
Nhan đề: Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt động của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân hủy phenol với ánh sáng UV-VIS
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Tám, Nguyễn Văn Bé
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: Tio2
Phenol
Ánh sáng uv-vis
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí Hóa học. Tập 46. Số 4. 2008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2790
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 4.2008.pdf11,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.