Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2791
Nhan đề: Ảnh hưởng của pH môi trường điều chế đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác TiO2 chứa nitơ
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: Hóa học
TiO2
Chất xúc tác
Nitơ
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 46. Số 4A. 2008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2791
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 4A.2008.pdf14,68 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.