Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2792
Nhan đề: Điều chế và đặc trưng cấu trúc của chất xúc tác quang TiO2 được cấy bởi nguyên tố Nitơ và hoạt tính của chúng với ánh sáng khả kiến
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Dũng, Phạm Văn
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: Chất xúc tác quang
TiO2
Nitơ
Ánh sáng khả kiến
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí Hóa học. Tập 46. Số 6. 2008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2792
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 46.So 6.2008.pdf10,91 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.