Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2793
Nhan đề: Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến cấu trúc và hoạt tính chất xúc tác quang TiO2 biến tính bằng N và Mg
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: Chất xúc tác quang
TiO2
Hóa học
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả: Tạp chí Hóa học. Tập 49. Số 5AB. 2011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2793
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 49.So 5AB.2011.pdf22,09 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.