Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2794
Nhan đề: Chế tạo và khảo sát hoạt tính chất xúc tác quang TiO2-Graphen trong phản ứng phân hủy Metyl da cam
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Hoàng, Huỳnh Thị Kim
Lý, Lê Minh
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Từ khoá: Chất xúc tác quang
TiO2
Phản ứng phân hủy metyl
Hóa học
Năm xuất bản: 2013
Mô tả: Tạp chí xúc tác và hấp thụ. Tập 2. No2. 2013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2794
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 2.NO2.2013.pdf15,9 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.