Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2795
Nhan đề: Biến tính TiO2 sử dụng trong lĩnh vực xúc tác quang
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Từ khoá: TiO2
Biến tính
Chất xúc tác quang
Graphen
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo về vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế xã hội
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2795
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vai tro cua KH-CN trong su phat trien KTXH.pdf23,96 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.