Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/284
Nhan đề: Phát triển tình cảm kỹ năng - xã hội
Tác giả: Thư, Phan Thị Minh
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Tình cảm
Kỹ năng
Xã hội
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/284
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phan thi minh thu 34m.7z8,01 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.