Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2846
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc tại Navibank, khu vực Tây Nam Bộ
Tác giả: Nam, Đào Hoàng
Tựu, Hồ Huy
Từ khoá: Hài lòng công việc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc tại Navibank – khu vực Tây Nam bộ. Số liệu được thu thập từ mẫu gồm 270 người lao động. Độ tin cậy của thang đo được kiểm chứng bằng hệ số Cronbach’s alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy được sử dụng để tìm các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động. Kết quả cho thấy có 08 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động, trong đó yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất là “Đặc điểm công việc”, kế đến là “Lãnh đạo”,“Đồng nghiệp”, “Đào tạo, thăng tiến”, “Điều kiện làm việc và thu nhập”, “Sụt giảm thương hiệu của ngành”, “Trải nghiệm chuyển đổi công việc”,“Ghi nhận thành tích”.
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 5 (1) năm 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2846
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 1-Dao Hoang Nam & Ho Huy Tuu.pdf452,26 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.