Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2860
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
Tác giả: Tuân, Phạm Văn
Từ khoá: Tính tích cực tự học
Yếu tố ảnh hưởng
Sinh viên
Trường Đại học trà vinh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan, khách quan đến tính tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2013, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu gồm điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều hơn các yếu tố khách quan đến tính tích cực tự học của sinh, trong đó “hứng thú học tập, hứng thú nghề nghiệp”, “động cơ học tập” là các yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất.
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),106 – 112
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2860
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Tuan_0.pdf365,94 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.