Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2864
Nhan đề: Thành lập hội đồng trường trong các trường Đại học - bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới để hội nhập với thế giới của giáo dục Đại học Việt Nam.
Tác giả: Vị, Nguyễn Huy
Từ khoá: Hội đồng trường
Quyền tự chủ đại học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016;
Tóm tắt: Giáo dục đại học thế giới trong những thập kỷ gần đây phải chịu nhiều áp lực cải tổ để thích ứng tốt hơn với sự đổi thay nhanh chóng và nhiều mặt của thời đại. Sự khác biệt về thể chế chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đã vẽ nên bức tranh đa dạng về chính sách cải cách giáo dục đại học của các quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cải cách đều hội tụ ở khuynh hướng phát triển quyền tự chủ đại học. Và phương thức quản trị đại học tương ứng để thực thi quyền tự chủ đại học, được thừa nhận là mô hình hội đồng trường (HĐT). Bài viết này đúc kết những kết quả nghiên cứu về mô hình HĐT trên thế giới và góp thêm các ý kiến khuyến nghị về chính sách cho việc triển khai thành công việc thành lập HĐT trong các trường đại học ở Việt Nam.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,10 – 18
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2864
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huy Vi_0.pdf606,28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.