Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2866
Nhan đề: Ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại một số Trường Đại học thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Tác giả: Giang, Lê Thị Linh
Anh, Trần Thị Lan
Sôryaly, Châu
Từ khoá: Sự hài lòng của sinh viên
Hoạt động đào tạo đại học
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học nhằm hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Mẫu nghiên cứu gồm 1.447 sinh viên hệ đại học hình thức giáo dục chính quy tại 4 trường đại học công lập thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Trà Vinh). Người tham gia hoàn thành bảng hỏi gồm 2 phần: Một là, đánh giá mức độ kì vọng của sinh viên và mức độ đáp ứng của nhà trường. Hai là, đặc điểm cá nhân của sinh viên. Kết quả thu được từ các phân tích thống kê cho thấy sinh viên ở 4 trường hài lòng về chất lượng hoạt động đào tạo đại học ở mức cao. Kết quả thống kê từ các phân tích hồi quy đa biến xác định rằng 3 thành tố của hoạt động đào tạo (Chương trình đào tạo, Năng lực chuyên môn của giảng viên, Phẩm chất trách nhiệm của giảng viên) và 2 yếu tố liên quan đặc điểm cá nhân của sinh viên (Kì vọng của sinh viên, Mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên) ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Những khuyến nghị, dựa trên kết quả nghiên cứu, được đề xuất và thảo luận.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016, 26 – 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2866
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Linh Giang_0.pdf885,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.