Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2867
Nhan đề: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra.
Tác giả: Sơn, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Chuẩn đầu ra
Đánh giá
Đổi mới
Kiểm tra
Năng lực
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016;
Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu quan trọng trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kiểm tra, đánh giá tại các trường đại học chưa mang lại hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực và đưa ra một số biện pháp góp phần đổi mới công tác này tại các trường đại học Việt Nam, hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra đã tuyên bố với xã hội.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,35 – 40
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2867
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Son_0.pdf534,73 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.