Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2871
Nhan đề: Đóng góp khoa học của Nguyễn Đổng Chi trong phần khảo dị " Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam".
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Kho tàng truyện cổ tích việt nam
Khảo dị
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là, thông qua việc tìm hiểu phần Khảo dị trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của Nguyễn Đổng Chi, đánh giá về những đóng góp của Nguyễn Đổng Chi trong việc sưu tầm, tập hợp các dị bản truyện cổ tích dân gian Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, đối chiếu, phân tích để nêu ra những luận điểm khoa học nhằm chứng minh rằng phần Khảo dị nêu trên có giá trị nền tảng gợi mở những hướng tiếp cận mới cho việc nghiên cứu truyện cổ tích Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đề xuất cần có một công trình nghiên cứu nghiêm túc và quy mô hơn về những đóng góp hữu ích của Nguyễn Đổng Chi về vấn đề dị bản truyện cổ tích.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,54 – 62
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2871
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Tung Chinh_0.pdf582,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.