Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2875
Nhan đề: Chính sách cai trị của pháp ở An giang từ cuối thế kỷ XIX đến nữa đầu thế kỷ XX.
Tác giả: Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Chính sách cai trị
Xâm lược
Tinh thần yêu nước
Đấu tranh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ chính sách cai trị của Pháp từ khi chính thức chiếm An Giang từ năm 1867 đến 1945; đồng thời đi sâu phân tích hai giai đoạn chính: giai đoạn thứ nhất từ 1867 – 1929; giai đoạn hai từ 1939 – 1945, qua đó cho thấy “chân dung” của một thực dân đến xâm lược nước thuộc địa nói chung và An Giang nói riêng. Bài viết cũng cho thấy tinh thần yêu nước, đấu tranh ngoan cường vì độc lập, tự do dân tộc, đặc biệt là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời của nhân dân một tỉnh thuộc miền sông nước Nam Bộ.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,78-85
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2875
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Tho_0.pdf577,29 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.