Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2876
Nhan đề: Tác động của hoạt động đấu tranh vũ trang của phong trào chống phá ấp chiến lược ở Cà mau trong năm 1963.
Tác giả: Thuận, Phạm Đức
Từ khoá: Ấp chiến lược
Cà mau
Chiến tranh đặc biệt
Chiến thắng đầm dơi
1963
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với trọng tâm là “Quốc sách ấp chiến lược”, Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã xem việc thiết lập ấp chiến lược là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thực hiện mưu đồ “tát nước bắt cá”, tách nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộ ng sa ̉ n Viê ̣ t Nam. Thực hiện kế hoạch đó, chúng đã cho xây dựng ở Cà Mau những khu vực ấp chiến lược rộng lớn hòng tiến tới cô lập và tiêu diệt các lực lượng cách mạng đồng thời tiêu diệt các căn cứ kháng chiến đầu não của ta ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Cuộc chiến đấu của quân dân Cà Mau trong năm 1963 chống lại các kế hoạch hành quân của Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã làm thất bại âm mưu của chúng và góp phần to lớn vào phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ trong năm 1963.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1),86-92
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2876
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Duc Thuan_0.pdf552,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.