Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2877
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm trà sư, huyện tịnh biên tỉnh An giang.
Tác giả: Nhân, Nguyễn Trọng
Khởi, Phan Thành
Từ khoá: Du lịch sinh thái
Khu bảo vệ cảnh quan
Rừng tràm trà sư
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm khám phá những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Kết quả phân tích số liệu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch ở địa bàn nghiên cứu: “cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ”, “giá cả dịch vụ”, “chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện ăn uống”, “an ninh trật tự và an toàn”, “cơ sở vật chất kỹ thuật”. Trong đó, điều kiện vệ sinh, hàng lưu niệm, điện nước sinh hoạt, mức độ hợp lý của giá cả giải trí, giá cả mua sắm, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của hướng dẫn viên, khu nhà ăn, sự nhiệt tình và kịp thời của nhân viên, an ninh trật tự và an toàn, phương tiện vận chuyển tham quan cần phải được cải thiện nhiều.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,93-100
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2877
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trong Nhan_0.pdf590,07 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.