Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2881
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của Benzyladenine(ba), kinetin, gibberelic(ga3), napthalene acetic acid(naa) đến sự tái sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím nhật (Ipomoea batatas Lam.) bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng.
Tác giả: Duy, Mai Vũ
Dũng, Nguyễn Chí
Trân, Võ Thị Huyền
Từ khoá: Đỉnh sinh trưởng
Khoai lang tím nhật in vitro
Tái sinh chồi
Nhân chồi
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển7 (3), 1 – 7;
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng cytokinin (BA, kinetin), auxin (NAA), GA3 thích hợp cho sự tái sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím Nhật in vitro từ đỉnh sinh trưởng. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, thừa số hai nhân tố. Kết quả cho thấy môi trường thích hợp cho sự tái sinh chồi là MS bổ sung 1 mg/L kinetin; môi trường MS bổ sung 2 mg/L kinetin ở giai đoạn nhân chồi, giúp số chồi gia tăng cao nhất.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển7 (3), 1 – 7
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2881
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Vu Duy - 7_0.pdf660,04 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.