Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuy, Mai Vũ-
dc.contributor.authorDũng, Nguyễn Chí-
dc.contributor.authorTrân, Võ Thị Huyền-
dc.date.accessioned2016-06-23T03:20:06Z-
dc.date.available2016-06-23T03:20:06Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2881-
dc.descriptionTạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển7 (3), 1 – 7vi
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng cytokinin (BA, kinetin), auxin (NAA), GA3 thích hợp cho sự tái sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím Nhật in vitro từ đỉnh sinh trưởng. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, thừa số hai nhân tố. Kết quả cho thấy môi trường thích hợp cho sự tái sinh chồi là MS bổ sung 1 mg/L kinetin; môi trường MS bổ sung 2 mg/L kinetin ở giai đoạn nhân chồi, giúp số chồi gia tăng cao nhất.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.relation.ispartofseriesQuyển7 (3), 1 – 7;-
dc.subjectĐỉnh sinh trưởngvi
dc.subjectKhoai lang tím nhật in vitrovi
dc.subjectTái sinh chồivi
dc.subjectNhân chồivi
dc.titleKhảo sát ảnh hưởng của Benzyladenine(ba), kinetin, gibberelic(ga3), napthalene acetic acid(naa) đến sự tái sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím nhật (Ipomoea batatas Lam.) bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng.vi
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Vu Duy - 7_0.pdf660,04 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.