Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2883
Nhan đề: Xác định thành phần hóa học tinh dầu vỏ quả chanh ở đồng tháp.
Tác giả: Xuân, Lê Thị Thanh
Thảo, Nguyễn Minh
Từ khoá: Quả chanh
Phương pháp chiết
Tinh dầu
Thành phần hóa học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển7 (3),18 – 22
Tóm tắt: Chiết tinh dầu vỏ quả chanh bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, tinh dầu thu được sau khi chưng cất được xử lý loại bỏ nước và tạp chất, sau đó tiến hành xác định một số chỉ số hóa lý và khảo sát thành phần hóa học các hợp chất có trong tinh dầu bằng phương pháp GC/MS. Định tính một số hợp chất trong dịch chiết clorofom, ethanol của vỏ quả chanh bằng các thuốc thử và bước đầu tách citroflavonoid toàn phần.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển7 (3),18 – 22
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2883
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thanh Xuan - 5 _0.pdf585,16 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.