Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2885
Nhan đề: Khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống
Tác giả: Xuyến, Bùi Thị Kim
Từ khoá: Khả năng thích nghi độ mặn
Nồng độ chết
Pangasius bocourti
LC50-48giờ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển7 (3)
Tóm tắt: “Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Ba sa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống” thực hiện tại Trường Đại học An Giang trong thời gian 70 ngày với mục tiêu cung cấp một số dẫn liệu cho qui trình sản xuất giống cá basa trong điều kiện biến đổi khí hậu, gồm 3 thí nghiệm. Kết quả cho thấy LC50-48giờ của cá basa bột ở độ mặn 10 ‰. Thời gian thí nghiệm 30 ngày: cá tăng trưởng về khối lượng, chiều cao, chiều dài cao nhất ở nghiệm thức 9 ‰, thấp nhất là ở nghiệm thức 0 ‰, chiều cao thấp nhất ở nghiệm thức 3 ‰. Độ mặn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Thời gian thí nghiệm cá từ 40 ngày đến 70 ngày tuổi: ở nghiệm thức 0 ‰ có tăng trưởng về khối lượng, chiều dài, chiều cao lớn nhất, thấp nhất ở 13 ‰. Ở giai đoạn này độ mặn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Như vậy, cá ở giai đoạn dưới 30 ngày tuổi tốc độ tăng trưởng về khối lượng ở độ mặn 9 ‰ cao hơn các nghiệm thức có độ mặn thấp hơn. Ngược lại, khi cá ở giai đoạn 30 ngày tuổi trở lên, ở 0 ‰ lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất và thấp nhất ở 13‰. Độ mặn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển7 (3),37 – 44
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2885
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Kim Xuyen - 8_0.pdf688,15 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.