Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2886
Nhan đề: Rèn luyện sinh viên đại học ngành sư phạm toán tổ chức các hoạt động dạy học một số định lý hình học ở cấp trung học cơ sở.
Tác giả: Phát, Vương Vĩnh
Từ khoá: Hoạt động
Định lý
Hình học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học, theo định hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính năng động và sáng tạo của người học, sinh viên cần được rèn luyện cách tổ chức các hoạt động dạy học khi dạy học một số định lý hình học ở cấp trung học cơ sở.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4),1 – 9
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2886
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Vinh Phat 1_0.pdf633,94 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.