Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2887
Nhan đề: Cấu trúc môđun của tập điểm có bậc hữu hạn trên đường cong elliptic và ứng dụng trong mật mã.
Tác giả: Tuấn, Võ Anh
Từ khoá: Đường cong elliptic không kỳ dị
Điểm có bậc hữu hạn
Cấu trúc module
Mật mã
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),10 – 21
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2887
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Anh Tuan_0.pdf323,67 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.