Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2888
Nhan đề: Chương trình phân tích một số dị thường trọng lực bằng mạng perceptron trong môi trường matlab.
Tác giả: Hải, Nguyễn Hồng
Từ khoá: Dị thường trọng lực
Dị thường bouguer
Mạng perceptron
Thăm dò từ và trọng lực
Matlab
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Chương trình được xây dựng nhằm xác định mặt móng kết tinh nằm bên dưới các lớp trầm tích, từ các giá trị dị thường trọng lực đo trên mặt đất khi không biết hiệu mật độ của các lớp trầm tích. Chương trình có giao diện thân thiện với người dùng, tính toán được hiệu mật độ trung bình của tuyến khảo sát, sai số trung bình bình phương và thời gian tính toán. Bên cạnh đó, chương trình cho phép hiển thị đồ thị dị thường trọng lực quan sát, dị thường trọng lực tính được; đồ thị về độ sâu, hình dạng và kích thước của dị vật. Kết quả trên mô hình và năm dị thường Bouguer âm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Châu Đốc, Tam Nông, Tháp Mười, Bạc Liêu, Cà Mau phù hợp với thực nghiệm.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),22 – 31
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2888
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Hai_0.pdf726,82 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.