Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2889
Nhan đề: Điều khiển nối lưới cho nguồn điện mặt trời kết hợp với nguồn pin nhiên liệu.
Tác giả: Anh, Lê Kim
Linh, Huỳnh Dương Khánh
Từ khoá: Năng lượng tái tạo
Pin mặt trời
Pin nhiên liệu
Mặt trời nối lưới kết hợp với pin nhiên liệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời và nguồn pin nhiên liệu để phát điện có ý nghĩa thiết thực đến việc giảm biến đổi khí hậu cũng như giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. Công nghệ hiện nay đang sử dụng các tế bào quang điện (solar cells), để đảm bảo các tế bào quang điện luôn hoạt động ở công suất tối đa, hệ thống phải vận hành quanh điểm cực đại MPP. Việc kết hợp nguồn điện mặt trời với nguồn pin nhiên liệu nối lưới, ưu điểm của hệ thống là sự chủ động nguồn nhiên liệu đầu vào. Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho nguồn điện mặt trời kết hợp với nguồn pin nhiên liệu sử dụng phương pháp giải thuật hệ bám điểm công suất cực đại (Maximum Point Power Tracking – MPPT) nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ), 32 – 40
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2889
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Kim Anh_0.pdf728,59 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.