Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2891
Nhan đề: Dùng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh phổ thông.
Tác giả: Phương, Trịnh Lê Hồng
Duyên, Lưu Thị Hồng
Từ khoá: Năng lực
Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
Bài tập hóa học
Bài tập thực nghiệm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Việc sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông là một trong những biện pháp khả thi giúp quá trình phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (SDNNHH) diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Bài báo này giới thiệu qui trình sử dụng bài tập thực nghiệm theo hướng phát triển năng lực SDNNHH cho học sinh phổ thông dựa trên kết quả nghiên cứu về: khái niệm, cấu trúc, các biểu hiện của năng lực SDNNHH và tuân theo 6 nguyên tắc, 10 bước của qui trình phát triển năng lực
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),46 – 59
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2891
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Le Hong Phuong_0.pdf590,02 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.