Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2893
Nhan đề: Xây dựng và sử dụng bài tập phân hóa - nêu vấn đề phần hidrocacbon và dẫn xuất halogen.
Tác giả: Vinh, Trang Quang
Từ khoá: Dạy học phân hóa
Dạy học nêu vấn đề
Hiđrocacbon
Dẫn xuất halogen
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Xây dựng và sử dụng bài tập phân hóa trong dạy học nêu vấn đề là một giải pháp quan trọng để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS). Mặt khác, nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tư duy lôgic cho từng cá nhân HS trong quá trình học tập, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học Hoá học ở trường phổ thông. Các bài tập phân hóa – nêu vấn đề này đã được thực nghiệm tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu – Thành phố Cao Lãnh, THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thị xã Sa Đéc, THPT Tam Nông – Huyện Tam Nông, THPT Long Khánh A – Huyện Hồng Ngự - Tỉnh Đồng Tháp.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),66 – 78
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2893
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trang Quang Vinh_0.pdf630,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.