Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2895
Nhan đề: Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên.
Tác giả: Lộc, Trần Quang
Hải, Nguyễn Đăng
Thuyên, Trần Đặng Bảo
Yến, Nguyễn Thị Cẩm
Kiều, Lê Thị Diễm
Từ khoá: Bùn hạt hiếu khí
Xử lý chất hữu cơ
Kích thước hạt bùn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),79 – 88
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2895
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Quang Loc_0.pdf653,88 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.