Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2896
Nhan đề: Giải thuật song song so sánh dữ liệu trình tự lớn.
Tác giả: Hòa, Nguyễn Văn
Từ khoá: Trình tự ADN
Trình tự protein
Tính toán song song
MPI
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),89 – 97
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2896
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Hoa_0.pdf646,41 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.