Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/508
Nhan đề: Bóng Chuyền
Tác giả: BM Giáo Dục Thể Chất
Từ khoá: Bóng chuyền
Thể dục
Năm xuất bản: 25-Sep-2008
Tóm tắt: Tài lịêu hướng dẫn nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật bóng chuyền và phương pháp sư phạm để có thể trở thành các hướng dẫn viên môn bóng chuyền ở cơ sở (Trường học, cơ quan, xí nghiệp…)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/508
Appears in Collections:Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bong Chuyen - BMGDTC.pdf760,14 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.