Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/509
Nhan đề: Thể dục tiểu học
Tác giả: Nam, Trần Kỳ
Từ khoá: Thể dục
Thể thao
Tiểu học
Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 18-May-2009
Tóm tắt: Gồm 5 phần chính trình bày về lý thuyết chung và phương pháp giảng dạy thể dục, điền kinh và bóng đá
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/509
Appears in Collections:Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The duc tieu hoc.pdf765,54 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.